تحقیق در مورد استانداردها و ضوابط محیط زیستی

تحقیق در مورد استانداردها و ضوابط محیط زیستی

تحقیق در مورد استانداردها و ضوابط محیط زیستی

125 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيق

تبصره1- در صورتي كه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم مي نمايد با دلايل قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت تعيين شده رفع آلودگي عملي نمي باشد سازمان            مي تواند براي يك بار مهلت اضافي مناسب درمورد اينگونه كارخانجات  و كارگاه ها قائل شود.

تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي پاك واستانداردهاي آلوده كننده هاي حاصل از كارخانجات و كارگاه ها كه به هرطريق وارد هواي آزاد مي گردند را براي هرمنطقه وبا توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار متقاضيان و صاحبان كارخانجات و كارگاه ها قرار دهد. حد مجاز (استانداردهاي محيط زيست ) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 16- درصورتي كه صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، درپايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بلافاصله توسط مامورين انتظامي به مورد اجراء گذاشته مي شود از كار وفعاليت كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده جلوگيري بعمل خواهد آمد. ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست وبا رأي دادگاه صلاحيت دار خواهد بود.

 

تبصره1- درصورتي كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه هاي آلوده كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت و ادامه كار كارخانجات و كارگاه هاي مذكور راسا و بدون كسب اجازه از سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها بنمايند. برحسب مورد مجازاتهاي مقرر دراين قانون و ساير مقررات مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضائي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و مسئولان مذكور اداره و تصدي كارخانجات و كارگاه هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع  درهيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا مسئول نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.

ماده 17- درمواقع اضطراري وبا شرايط جوي نامناسب، رئويس سازمان حفاظت محيط زيست مي تواند كارخانجات و كارگاه هائي را كه فعاليت آنها خطرات فوري دربرداشته باشد با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آنها گردد ودرصورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطيل نمايد.

ماده 18- درمواردي كه كاهش يا ازبين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات ويا كارگاه ها ازطريق ديگر بجز انتقال يك يا برخي از آنها به نقاط مناسب امكان پذير نبوده ويا فعاليت كارخانجات و كارگاه هاي مذكور درمناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بيندازد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه ها و ديگر دستگاه هاي دولتي ذيربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه هاي مذكور را به نقاط مناسب (ترجيحا شهرك ها و قطب هاي صنعتي) تهيه وبه هيأت وزيران ارائه مي نمايد. دولت درصورت صلاحديد و موافقت برحسب مورد اقدام خواهد نمود.

ماده 19- قطبها و شهركها و مجتمع هاي صنعتي و نيروگاه ها و واحدهاي توليدي موكلفند حداقل 10درصد از فضاي شهركها ويا مجموع فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي توليدي وخدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند. بهره برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور منوط به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز مناسب مي باشد. وزارتخانه هاي صنعتي موظف به نظارت برحسن اجراي اين ماده مي باشند.

ماده 20- كارخانجات و كارگاه ها و نيروگاه ها و كوره هاي آجرپزي و آهك پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم هاي احتراقي مناسب قابل دسترسي بنحوي كه موجبات كاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد هستند.

تبصره – وزارت نفت  موظف است در برنامه ريزي گازرساني و سوخت رساني خود تأمين سوخت مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و كارگاه ها و كوره هاي آجرپزي مجاور شهرك هاي بزرگ را در اولويت قرار دهد.

ماده 21- آيين نامه اجرايي اين فصل وهمچنين ضوابط مربوط به محدوديت استقرار صنايع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محيط زيست با مشاركت وزارتخانه هاي ذيربط تهيه وبه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم – منابع تجاري ، خانگي و منابع متفرقه

تبصره ماده 25- نقشه هاي شهرها – شهركهاي مسكوني ، قطبها و شهركها و مجتمع هاي صنعتي، اداري، كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و مقررات حفاظت محيط زيست مي باشد.

ماده 27- ايجاد هرگونه آلودگي صوتي بيش ازحد مجاز ممنوع مي باشد. آئين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه وبه تصويب رسيد.

فصل پنجم – مجازات ها

ماده 29- صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده كه برخلاف مواد 14و16و17 اين قانون عمل نمايند. براي بار اول به جزاي نقدي از پانصدهزارريال تا يك ميليون ريال ودر صورت تكرار به حبس تعزيري ازدو ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از هفتصدهزارريال تا دوميليون ريال محكوم مي شوند.

تبصره 1- صاحبان و مسئولان اين گونه كارخانجات و كارگاه هاي آلوده كننده علاوه بر محكوميت مذكور مكلف به پرداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم دادگاه صالحه         مي باشند.

تبصره 2- درمورد جرائم مقرر دراين قانون علاوه بر اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي در زمينه خسارات وارده به محيط زيست مي باشد.

ماده 30-كساني كه از انجام بازرسي مامورين سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه برداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و كارگاه ها منابع تجاري بهداشتي و خدمات و امكان عمومي ممانعت بعمل آورده ويا اسناد و مدارك و اطلاعات موردنياز سازمان را دراختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمايند برحسب مورد اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصدهزار ريال تا پنج ميليون ريال ودرصورت تكرار به حبس تعزيري از يك ماه تا سه ماه و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد.

تبصره – در صورتي كه مامورين سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري يا مشاركت داشته يا گزارش واقع ارائه نمايند علاوه بر محكوميت در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به حداكثر مجازات مقرر دراين ماده محكوم خواهند شد.

  • مصوبه هيأت وزيران راجع به استانداردهاي حدمجاز خروجي از دودكش كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي

(موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374)(شماره 35806/ت23714 ك مورخ 30/8/1379)

وزاري عضو كميسيون مامور تعيين حد مجاز استانداردهاي محيط زيست درجلسه مورخ 15/10/1378 با رعايت تصويب نامه شماره 50467/ت18526 ه مورخ 3/8/1377 وبه استناد ماده (15) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374 حد مجاز استانداردهاي خروجي از كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي را به شرح جداول پيوست تصويب نمودند. اين تصويب نامه در تاريخ 28/8/1379 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

جدول (1-1) استانداردهاي حد مجاز خروجي از كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي (موضوع ماده 15 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 مجلس شوراي اسلامي)

نوع واحد

منابع آلاينده

استاندارد گاز

استاندارد ذرات

درصد تيرگي

ملاحظات

نوع گاز

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه 1

درجه 2

واحد

درجه 1

درجه 2

كارخانه تهيه اسيد سيانيدريك

تهيه اسيد سيانيدريك

HCN

8

10

Ppm

 

-

-

-

-

-

كارخانه تهيه اسيد نيتريك

واحد تهيه اسيد نيتريك تهيه اسيد غليظ از اسيد رقيق ، عمليات تبخير

NOx

350

500

Ppm

-

-

-

20

20

-

زباله سوز معمولي (شهري و صنعتي بيش از 25تن در شبانه روز)

از دودكش دستگاه زباله سوز

-

-

-

-

150

250

Mg/m3

-

-

-

كارخانه تهيه كلرورفريك

تهيه كلرورفريك

HCl

67

201

Ppm

-

-

-

-

-

2

ساير واحدهاي صنعتي

هر روند توليدي

SO2

800

800

Ppm

100

250

 

Mg/m3

20

-

21

H2O

  1. 2
  2. 2
 

Ppm

100

250

20

-

21

CO

304

435

Ppm

100

250

20

-

21

F2

  1. 4

16

Ppm

100

250

20

-

21

خرید آنلاین