پاورپوینت با عنوان شیمی فیزیک 1

پاورپوینت با عنوان شیمی فیزیک 1

پاورپوینت با عنوان شیمی فیزیک 1

246 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از اسلايدها

منفی بودن ضریب ژول تامسون  به معنای گرم شدن گاز در اثر عمل انبساط و کاهش فشار و در نتیجه تراکم گاز موجب سرد شدن آن می شود.

 

گاز کامل دارای ضریب ژول تامسون صفر و گاز های حقیقی دارای ضریب عددی  مثبت یا منفی است که بر حسب نوع گاز تابع دما وفشار اعمالی برگاز است.

دمای وارونگی :

دمایی که در مرز منحنی قرار گرفته ودر آن دما ضریب ژول تامسون ازمنفی به مثبت تبدیل می شود.

انجام واکنش در شرایط زیر در حجم ثابت

A انجام واکنش در یک ظرف بسته ( بمب کالریمتری )

B انجام واکنش بین جامدات و مایعا ت بدون ایجاد جسم گازی شکل

C-  انجام واکنش بین اجسام گازی شکل در صورت برابری تعداد مولکولهای دو طرف معادله.

بمب کالریمتری: ظرف بسته ای که واکنش در آن انجام می شود.


خرید آنلاین